ODBĚR NOVINEK
ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k newsletteru.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Otevřené kurzy

KALENDÁŘNÍ PŘEHLED OTEVŘENÝCH KURZŮ 

Hodnocení absolventů kurzů agentury AHA  ►

 


Obchodní podmínky agentury

Přihlašování do otevřených kurzů  a marketingová činnost


A. MARKETING

1. E-mail a telemarketing

I. Agentura používá e-mailové kontakty klientů (tj. účastníků kurzů), osob přihlášených k odběru newsletterů a stahujících e-booky ke své informační a nabídkové činnosti. Obesílky lze obesílaným kdykoli ukončit odhlašovacím příkazem obsaženým v každém zaslaném dokumentu.

II. Ke stejnému účelu agentura užívá telefonní čísla klientů a zájemců o kurzy. 
 

B. KURZY

1. Přihlašování a zápis do kurzů

I. Zájemci se přihlašují
do otevřených (veřejných) kurzů písemně vyplněním závazné přihlášky z agenturních webových stránek za podmínek uvedených v bodech č. II. - XII. dále v textu.

II. Souhlas s  obchodními podmínkami
resp. zněním tohoto dokumentu, vyjadřuje zájemce (osoba / firma) potvrzením (zaškrtnutím) příslušného pole po vyplnění a odeslání své závazné přihlášky do kurzu. Tento dokument je k dispozici k okamžitému nahlédnutí prolinkem pod formulářem elektronické přihlášky na webových stránkách agentury, dále pak jako dokument ke stažení.

III. Způsoby přihlašování do kurzů

Soukromé osoby
a) Webové stránky agentury: z informační stránky kurzu vyplněním elektronické přihlášky do kurzu a potvrzením souhlasu s Obchodními podmínkami.
Po správném vyplnění přihlášky, tzn. všech povinných polí, klient obdrží potvrzující e-mail a dokument - zálohovou  fakturu, s instrukcemi k platbě kurzovného. Zálohová faktura obsahuje automaticky přidělené klientské, množstevní či jiné aktuální slevy, přičemž slevy se nesčítají a pro klienta je platná nejvyšší z nich.

b) E-mailové, resp. telefonické vyžádání přihlášky: dokument Přihláška a instrukce k platbě kurzovného budou zaslány pracovníkem agentury prostřednictvím e-mailu.

c) Osobně - po předběžné telefonické domluvě lze přihlášku vyplnit osobně v kanceláři agentury, kde lze taktéž provést platbu kurzovného v hotovosti

Firemní klienti
a) Stejně jako v u soukromých osob: vyplněním elektronické přihlášky na webu s uvedením počtu a jmen přihlašovaných osob, (dále i jejich kontaktní údaje dle příslušných polí firemní přihlášky). 

b) Na základě e-mailové písemné objednávky je potvrzen agenturou zápis posluchačů (-e) do kurzu. Firmě je  vystavena  zálohová faktura obsahující automaticky přidělené klientské, množstevní či jiné aktuální slevy, přičemž slevy se nesčítají a pro klienta je platná nejvyšší z nich.

IV. Zápis zájemce do kurzu je možný pouze v případě volných míst v kurzu. Po vyčerpání kapacity kurzu bude zájemce kontaktován s navrženým řešením.
Po vyplnění závazné přihlášky do kurzu na webu agentury obdrží zájemce s potvrzením zápisu také informace o platbě kurzovného.

V. Příjem platby na účet je agenturou potvrzen pouze na vyžádání.

VI. Zpracování přihlášek
probíhá dle časového pořadí. V případě,  že  zájem  převyšuje kapacitní možnosti daného kurzu, bude zájemci nabídnut následující termín  s přednostní předběžnou rezervací.

VII. Pořízené audio a video záznamy z kurzů jsou majetkem agentury.
V konkrétních případech dostávají účastníci kurzu pro vlastní potřebu záznamy z kurzů (stažení ze serveru, resp. na flash disku nebo DVD).   

VIII. Krátké ukázky průběhu výuky týkající se práce lektorů v kurzu, mohou být využity agenturou pro marketingové účely. Ucelené záznamy práce posluchačů v kurzu nejsou bez výslovného souhlasu klienta marketingově používány.  

IX. Účastník kurzu uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie či videozáznamy s jeho osobou, které  jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoli  současné nebo budoucí technické metody agenturou marketingově použity,  a to bez  peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení (dle výše uvedeného čl. VIII. zde).

X. V případě osobních důvodů vedoucích k nesouhlasu použití konkrétních záběrů zachycujících zainteresovanou osobu pro výše uvedené účely je nutno tento fakt písemně sdělit vedení agentury. Přání klienta bude vždy respektováno. 

XI. Záznamy pořízené v Individuální výuce klienta jsou vždy považovány za důvěrné bez možnosti jejich zveřejnění.    

XII. Agentura zpracovává a uchovává osobní údaje klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu nezbytném pro svou činnost. Do činností agentury spadají rovněž i-marketingové  aktivity jako jsou obesílky klientů newsletterem apod. Vyplněním písemné přihlášky klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro uvedené účely. 

* firemní přihlášky a objednávky: konzultujte platební podmínky s agenturou.

2. Konání kurzů a účast posluchačů

I. Účast v kurzu
 Agentura si vyhrazuje právo na nepřijetí zájemce do kurzu,  jestliže tento nesplňuje nutnou podmínku stanovenou jako zásadní pro účast. Jedná se např. o  kurzy , kde  je  požadována   bezproblémová  znalost ČJ,  absolvování předchozího stupně kurzu, popř. absence jiné nezbytné dovednosti nutné pro práci ve skupině posluchačů.  

II. Změna termínu kurzu - zrušení kurzu - náhrada kurzu

a) Agentura si vyhrazuje právo na posunutí data zahájení kurzu, změny místa pořádání kurzu či změnu lektora z organizačních důvodů.

b) Organizační důvody jsou ty, které vylučují pořádání či pokračování kurzu v daném termínu nebo kvalitě. V těchto případech agentura zruší plánovaný kurz nebo ukončí již běžící kurz (výjimečně v havarijních situacích a jako poslední řešení).

c) Posluchačům bude v takovém případě vrácena celá resp. poměrná část kurzovného (zrušení před započetím kurzu / části kurzu). Po dohodě s posluchačem kurzu může být umožněna účast v  následujícím kurzu stejného, resp. jiného typu a kurzovné převedeno bezplatně na tento nový termín.

d) Agentura AHA si vyhrazuje právo drobné změny programu v průběhu vzdělávacího programu při dodržení obsahové náplně tematického celku.

e) Agentura není zodpovědná za případné vedlejší škody způsobené posluchači z důvodu provedení nutných organizačních opatření.

3. Způsoby platby

Platbu kurzovného lze provést následujícími způsoby, seřazeno dle preference:

I. bankovním převodem dle zálohové faktury *  (PRIORITNĚ !)

Číslo účtu: 1501501/5500 
Banka: Raiffeisenbank a.s., 
Adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

* elektronické přihlášky z  webu AHA: v příloze potvrzujícího e-mailu je obsažena zálohová faktura se všemi potřebnými platebními údaji

           ​II. osobně v  kanceláři agentury  (po předchozí telefonické domluvě)              

            Na vyžádání obdrženou platbu potvrdíme. 

4. Splatnost kurzovného

I. Kurzovné je standardně splatné do 14 dnů * od zaslání závazné písemné přihlášky a vždy tak, aby bylo vždy uhrazeno do začátku kurzu. Pro přihlášeného zájemce (osoba/firma) jsou obchodní podmínky obsažené v tomto dokumentu včetně platebních a storno podmínek závazné. 

II. Závazek zájemce uhradit kurzovné není zpochybněn ani v  případě  neomluvené neúčasti v objednaném kurzu, tj. po vyplnění závazné přihlášky (storna a další případy viz. článek 5). Kurzovné je přenosné na náhradní osobu po oznámení změn agentuře.

III. Při přihlášení méně než 14 dní před začátkem kurzu je nutno uhradit fakturované kurzovné do začátku kurzu (při platbě na poslední chvíli úhradu doložit věrohodnou kopií účetního dokladu v agentuře před začátkem kurzu).

IV. Při nedokonané platbě kurzovného (neproběhnutí procesu převodu částky, resp. neuskutečnění platby v hotovosti v agentuře apod.) a věrohodném neprokázání úhrady příslušným dokumentem nebude přihlášenému zájemci umožněna účast v kurzu se všemi souvisejícími následky na jeho účet. 

V. Faktura - daňový doklad, bude vystavena dle platných zákonných předpisů po skončení kurzu.

*  firemní přihlášky a objednávky - konzultujte platební podmínky s agenturou

5. Storno podmínky

I. Veškeré změny a storna přihlášek do kurzů přijímá agentura pouze písemně, resp. e-mailem,  přičemž rozhodující je datum doručení pošty (emailu) agentuře. Zájemce si ověří obdržení tohoto emailu agenturou telefonicky.

II. Při odhlášení již zapsaného zájemce z kurzu do 10 pracovních dnů před zahájením kurzu je storno 0% z ceny kurzovného (přeobjednání viz. níže bod 5/III.), od 9 do 5 pracovních dnů je 50%, 4 a méně pracovních dnů před zahájením kurzu je storno poplatek 100%  kurzovného.

III. Neúčastí přihlášeného zájemce v kurzu nezaniká jeho povinnost uhradit kurzovné, které bude fakturováno v plné výši. Účast náhradníka je možná, zájemce obdrží pracovní materiály kurzu.

IV. Konkrétní případy budou posuzovány agenturou individuálně.

* ke všem poplatkům bude ze zákona přičteno 21% DPH

6.   ZÁVĚR

Veškeré připomínky, nesrovnalosti a jiné vzniklé situace nad rámec tohoto dokumentu budou  řešeny s maximální snahou o dohodu a minimalizaci případných finančních ztrát.   

Pro získávání aktuálních informací využívejte internetové stránky agentury, jsme Vám rovněž k dispozici pro přímé podání informací telefonem a e-mailem.
Uvítáme všechny Vaše podnětné návrhy a postřehy vedoucí ke zkvalitnění naší práce.

7.   GDPR v AHA - zpracování osobních údajů 
 

Ing. Pavel Horák  v.r.
Sales Development Manager

AHA PR Agency, s.r.o.
 

V Praze dne 5. června 2016


Témata otevřených kurzů

Komunikace, Argumentace, Prezentace, Rétorika, Řečnická škola, Moderace, Média, PR, Etiketa, Image, Styl,  Asertivita, Tréma, Obchod, Prodej, Manažerské dovednosti, Leadership, Týmová práce,  Kreativita, Řešení problémů, Osobní rozvoj, Trénink paměti, Telefonická komunikace, Time a Stress management, Tvůrčí psaní, Tvorba časopisů, Ekonomika, Finance, Marketing, Grafický design, Výtvarné umění, Architektura.


Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 20.06.2024 21:06:47
Titulek: Obchodní podmínky a marketing | Web vzdělávací agentury
Zdroj: /www/kurzy/otevrene-kurzy.html
NAPIŠTE - ODPOVÍME!
KONTAKT

AHA PR Agency, s.r.o.
Branická 1572/116
147 00 Praha 4

Telefony: +420 603 422 003
E-mail: aha@agentura-aha.cz
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.