ODBĚR NOVINEK
ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k newsletteru.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Seznam témat


Ukázky vybraných tréninkových programů ►►
 

Seznam školených témat 

základní přehled z Katalogu témat abc řazení:
 


1. Řečnická škola      5-6 denní 3-4 modulový vzdělávací projekt:  Rétorika – Komunikace – Prezentace – PR a média - Storytelling
Asertivita   principy a nácvik asertivních dovedností, zvládání konfliktů, zdravé sebeprosazení
Asistentka a sekretářka základní kompetence výkonné asistentky
Assessment Center   výběr zaměstnanců metodou modelových situací
Brainstorming efektivní vedení  metody kreativního řešení problémů
Business Image

Business Etiguette

Corporate Identity, firemní kultura, profesionální Dress Code

obchodní etiketa v českém nebo anglickém jazyce, základy či detaily společenského chování

Cold calling

Development Center    

volání na "studené" kontakty, telefonické navolávání kontaktů a schůzek, podpora obchodu

hodnocení úrovně dovedností a plány rozvoje pracovníků

Efektivní komunikace 

Efektivní vedení týmu

sociální komunikace, transakční analýza, argumentace a zvládání námitek, typologie osobnosti, oboustranně úspěšná komunikace

nástroj ladění výkonnosti, jak dosahovat dlouhodobých a udržitelných výsledků, spolupráce v týmu, využití pontenciálu lidských zdrojů
Emoce pod kontrolou

Ekonomika – řízení společnosti
trénink "čtení" emocí a pocitů druhých ve výrazu tváře

controlling, kalkulace, rozpočty, ekonomika firmy pro odborníky i laiky atd.
Emoční inteligence soft skills, struktura kvalit emoční inteligence, využití pro interpersonální komunikaci, empatie, schopnost přizpůsobit  se a umět přesvědčovat, zvládání emocí, trénink emocí a komunikace
Facilitace / mediace  metody řízení komunikačních procesů v týmech
Etiketa   evropská i mimoevropská  pravidla společenského chování
Firemní kultura firemní komunikace, etika, podnikový kodex, síla firemní kultury jako fenomén konkurenční výhody
Grafologie základy grafologie -  diagnostika osobnosti rozborem písma, grafologie pro personalisty, manažery
Grafický design pojmy, pravidla, analýza projektů, loga, corporate identity, graphic book atd.

Gramatika a stylistika

Hlasová výchova

písemná komunikace, obchodní korespondence, obsah a forma písemností, čeština a pravopis, jak stylizovat obchodní sdělení

určeno zejména pro profese pracující s hlasem, nalezení přirozenosti a zvýšení sebevědomí pomocí hlasové a mluvní  terapie, přirozená barva hlasu

HR manager – personalista trendy v personální práci, nábor a výběr zaměstnanců, manažerské pohovory (přijímací, motivační, hodnotící, vytýkací)
Change management komunikace a řízení změn
IDO - individuální  diagnostika osobnosti identifikace předností a rezerv pro možnost dalšího rozvoje, nezávislé posouzení osobnosti, které na základě baterie písemných psychotestů a následného pohovoru provede kvalifikovaný psycholog    
Image firmy   prezentace a komunikace firmy prostřednictvím barev, tvarů a vizáže, značka, jméno  a zvuk firmy,  logo, reklama
Image a vizáž     pro moderní manažery – muže i ženy, ovládání momentu prvního dojmu může být cestou k úspěchu,  seznámení s výběrem osobního stylu a úpravou zevnějšku,  líčení, volba oblečení a doplňků, výběr účesu
Indirektivní komunikace kurz rozvíjí schopnosti nepřímé formy komunikace, naučí rozpoznávat manipulaci a zároveň umění kontramanipulace 
Internet Marketing fungování vlastních webových firemních stránek z pohledu maximální efektivity z hlediska informačního a obchodního, dozvíte se o potřebě optimalizace, grafické a textové vyváženosti      
Komunikační dovednosti v mnoha variantách: Verbální komunikace, Asertivní komunikace, Efektivní komunikace,             Krizová komunikace  apod. – info agentura
Koučování osobní i firemní, manažerská metoda řízení, motivování a vedení kolektivu i jednotlivců
Kreativní management tvůrčí metody řízení lidí, rozvoj kreativity ve firemním prostředí
Kreativní myšlení   rozvoj osobní i skupinové kreativity, inovativní přístup k řešení problémů

Kritické myšlení a rozhodování


Krizová komunikace

kritické myšlení, práce s daty a informacemi, rozumem a logikou, vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností, produktivní řešení problémů, schopnost rozhodnout či rozlišit, nepodléhat prvnímu dojmu či obecnému mínění, nepřebírat názory druhých, dokázat zaujmout odstup a připustit odlišný pohled

jak zvládat a řídit interní i externí komunikaci firmy při krizi
Leadership  budování a vedení týmu, autorita leadera, motivace, komunikace v týmu, rozhodování a řešení 
Manažerské dovednosti osobnost a role manažera, řídící styly, komunikace, vyjednávání, zvládání konfliktů,  organizace času, základní manažerské kompetence – více modulární kurzy – info agentura
Manažerské pohovory typy pohovorů: hodnotící – vytýkací – motivační atd., metody a obsah vedení těchto pohovorů pro efektivní řízení lidí 
Média trénink  rozlišení a charakteristika médií, komunikace s médii -trénink
- různé úrovně vč. rozhlasového a TV studia – info agentura
Mluvený projev rétorika – řečnické dovednosti, technika a kultura mluveného projevu, řečnické vystoupení na veřejnosti, prezentace
Moderátorský kurz kurz pro začínající moderátory se zaměřením na společenské a kulturní akce, rozhlas, televizi
Mozkový jogging  trénování paměti, kreativní metody, mnemotechnické pomůcky, propojení obou mozkových hemisfér pro rozvoj kreativity i logického myšlení a využití mozkové kapacity
Mystery Calling  

Myšlenkové mapy
elektronická analýza dosavadních zkušeností  účastníků v oblasti vedení telefonických hovorů (odchozí i příchozí hovory)

využití technik kreativního myšlení, vizualizace a nástrojů pro plánování, prezentace, brainstorming
Neurolingvistické programování rychlé učení metodou modelování výjimečných jedinců, využití
v praxi pro různé profese, zejména pro manažery, obchodníky
Neverbální komunikace vyšší škola neverbální komunikace (řeči těla) v manažerské a obchodní praxi -  unikátní metodou kalibrace a Neuro-lingvistického programování NLP
Obchodní korespondence typy obchodních dopisů, firemní dokumenty, mezipodniková
korespondence, stylistika a úprava písemností
Orientace na zákazníka péče o zákazníka, zákaznická komunikace
Písemná komunikace

Politický marketing
úprava písemností podle normy, stylistika, základní pravidla pravopisu, formulace sdělení

plánování, strategie a taktika volebních kampaní, PR, informační kampaně
Pozitivní myšlení pozitivní přístup k řešení problémů
PR public relations, firemní prezentace, vztahy s médii a veřejností
Pracovní image  vizáž v zaměstnání, osobní styl,  úprava zevnějšku,  psychologie barev, teorie tvarů, moment prvního dojmu
Prezentační dovednosti prezentační dovednosti  pro přesvědčivou obchodní nebo informativní prezentaci, sebeprezentace
Prodejní dovednosti efektivní prodej – hmotné i nehmotné produkty, psychologie prodeje, sjednávání schůzek, typologie, vyjednávání apod.
Projektový management    řízení projektů pro manažery
Přesvědčivá argumentace rozvoj argumentačních dovedností, racionální složka argumentace, výcvik metodou soutěžního debatování – obhajování a vyvracení tezí
Psychologie jednání   využití základních znalostí psychologie v jednání s lidmi
Psychologická diagnostika osobnosti  psychologické písemné a ústní testování osobnosti s psychologem, identifikace předností a rezerv, doporučení pro další rozvoj osobnosti, vhodné pro jednotlivce i týmy – výsledky určeny pro management firmy
Rétorika a komunikace kultura řeči a komunikační dovednosti, kultivovaný jazykový projev a mluvené vystoupení na veřejnosti, řečnické umění

Rozhodování a řešení problémů

Rozvoj osobnosti  

produktivní a kreativní řešení problémů, rozpoznání příčiny problému, varianty řešení

sebepoznání, posílení vlastní sebedůvěry, psychohygiena,  zvládání osobního i  profesního života v rovnováze

Rozvoj tvořivosti brainstorming, delfská metoda, kreativita
Řešení konfliktů metody a formy řešení konfliktů, resp. předcházení konfliktům
Sebeprezentace zásady efektivní sebeprezentace, komunikace, mluvený projev,  image, styl a vizáž, první dojem

Slovní sebeobrana

Společenské chování

Storytelling

jak se efektivně bránit slovním útokům a pohotově reagovat

základy etikety ve firemním prostředí, v obchodě, při společenských událostech, gastronomické akce

vyprávění příběhů jako nástroj motivace nebo zefektivnění prezentace

Stres management prevence stresu, vyhoření, zvládání stresu, relaxační metody

Syndrom vyhoření

předcházení pracovnímu vyhoření, work-life  balance

Synergogika

Telefonická komunikace

synergogické workshopy - moderní metoda rozvoje osobnosti jednotlivce, lidí v týmu i celé firmy

určeno pro pracovníky call center, hot line, operátory, recepční, asistentky, obchodní zástupce atd.

Telemarketing - Telesales prodej po telefonu,  fáze telefonického hovoru, prodejní dovednosti, call-centra
Team Building trénink stavby, řízení a motivace efektivních týmů
Time management řízení a plánování času, stanovení priorit, delegování
Tréma metody zvládání trémy, odstranění blokád snižujících výkon
Trénink lektorů praktické techniky pro firemní školitele, trenéry, lektory
Tvorba firemních periodik určeno pracovníkům tvořícím tisková periodika – od firemních časopisů po periodika obecních úřadů: texty a grafika, žurnalistické žánry
Tvůrčí psaní pro marketing a PR kurz je určen pro všechny, kteří veřejně prezentují své texty, ať pro firemní interní či externí komunikaci, nebo mediální účely
Typologie osobnosti psychologická typologie jako základ úspěšné komunikace – prodej, jednání, vyjednávání , konflikty apod.
Vedení porad efektivní vedení různých typů porad, diskusí za účelem dosažení cílů

Vedení pracovních workshopů

Verbální komunikace

jak připravit a vést zákaznický nebo pracovní workshop, facilitace a moderování diskuse, dosažení výsledku

řečnické dovednosti,  mluvní a řečnické styly, verbální vybavenost

Vyjednávání rozvoj dovedností úspěšného vyjednávání pro manažery a obchod
Vymáhání pohledávek efektivní zvládání procesu vymáhání pohledávek

Vztahy a spolupráce v týmu

Work – Life – Balance

styly chování a myšlení, ovlivňující výsledky a vztahy v týmu, spolupráce mezi jednotlivci, týmy a v celé instituci

soulad osobního a pracovního života, duševní hygiena, zvládání stresu

Zákaznická orientace služeb

trénink pro výcvik zákaznické komunikace, řešení reklamací, stížností

HARD SKILLS - témata z oblasti HR, práva, IT nebo jazyků školíme ve spolupráci se subdodavateli:
Agentura BOVA
Computer HELP
AKCENT International House Prague
a další společnosti a lektoři


Uvedený seznam, výběr ze školených témat, je orientační, pro konkrétní vzdělávací projekty budou postaveny příslušné programy odpovídající konkrétním potřebám klienta.
Další témata na vyžádání - soft skills i hard skills

Ukázky z vyybraných tréninkových programů na zakázku

 


Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 18.07.2024 23:07:12
Titulek: Seznam školených témat | Web vzdělávací agentury
Zdroj: /kurzy/firemni-skoleni/seznam-temat.html
NAPIŠTE - ODPOVÍME!
KONTAKT

AHA PR Agency, s.r.o.
Branická 1572/116
147 00 Praha 4

Telefony: +420 603 422 003
E-mail: aha@agentura-aha.cz
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.